Husredaksjonen
Meny
Det du trenger å vite om byggesøknaden

Det du trenger å vite om byggesøknaden

Søknadsprosessen kan for mange oppleves som et brutalt møte med bestemmelser, lover og forskrifter. Da er det viktig å huske at hensikten med reglene er å sikre høy kvalitet, både på bygget og på det bolig- eller hytteområde som bygget skal være en del av. Det gjør forhåpentlig tiltakshaveren til en enda lykkeligere eier den dagen bygget står ferdig og skal tas i bruk. 


Denne artikkelen gir en kortfattet og innføring i byggesøknadsprosessen, og gjelder i det vesentlige boliger og hytter i regulerte områder.

Loven sikrer kvalitet
Plan- og bygningsloven stiller mange krav som skal sikre gode løsninger og høy kvalitet. Byggesøknaden skal dokumentere at kravene vil bli ivaretatt for det aktuelle tiltaket (bygget).

Eneboliger og hytter/fritidsboliger, som denne artikkelen handler om, er søknadspliktige. Før arbeider kan igangsettes på tomt eller bygg, må byggesøknad være godkjent av kommunen.

Hvem kan søke?
Søknad om tillatelse skal utarbeides av godkjent foretak (ansvarlig søker).

Byggesøknaden
Det viktigste innholdet i byggesøknaden er vanligvis:

 • Byggeblanketten
 • Tegninger
 • Situasjonsplan/kart
 • Nabovarsling
 • Søknader om ansvarsrett

Nabovarsling
Før byggesøknaden kan sendes til kommunen, skal søkeren varsle naboene. Naboene har rett til å se søknadspapirene, og har en frist på 2 uker til å komme med merknader. Dersom det kommer merknader, må søker vurdere å gjøre endringer for å komme til enighet med naboene. Hvis ikke, skal merknadene vedlegges byggesøknaden, og blir da behandlet av kommunen.

Ansvarlige foretak
Både prosjektering (tegninger og beregninger) og utførelse av byggearbeidet skal forestås av godkjente foretak (bedrifter). Slike foretak har systemer som sikrer at bygget oppføres i samsvar med byggetillatelsen.

Selv om disse foretakene i utgangspunktet er godkjente, må de likevel for hvert byggeprosjekt sende søknad til kommunen om ansvarsrett for sine respektive fagområder.

Byggesøknad i ett eller to trinn
Dersom en ønsker å sende byggesøknad før utførende foretak er bestemt, kan søknaden sendes i to trinn. Da sendes først søknad om rammetillatelse. Når rammetillatelse foreligger og utførende foretak er bestemt, sendes søknad om igangsettingstillatelse.

Det mest vanlige for eneboliger og hytte/fritidsboliger, er å sende ett-trinns søknad. Da må utførende foretak være bestemt før søknaden kan sendes.

Kommunens behandling av søknaden
Forutsatt at søknaden er fullstendig, og det ikke foreligger merknader fra naboer, plikter kommunen å behandle søknaden innen 12 uker.

Klage
Etter at kommunen har gitt tillatelse, kan naboer eller andre som har såkalt rettslig klageinteresse klage på vedtaket. Klagefristen er 3 uker. Klagen behandles først av kommunen. Hvis kommunen ikke endrer sitt vedtak, blir klagen sendt til fylkesmannen. Også for klagebehandlingen gjelder bestemte frister.

Forhold til reguleringsplan
For bolig- og hytteområder vil det normalt foreligge reguleringsplan med bestemmelser. Utgangspunktet er at boligen eller hytte/fritidsboligen som en ønsker å bygge, ikke må være i strid med reguleringsplanen.

Dersom en likevel ønsker å fravike reguleringsplanen, må det søkes om dispensasjon eller reguleringsendring. En må da påregne vesentlig lenger behandlingstid. Det kan i slike tilfeller være hensiktsmessig å ta en forhåndskonferanse med kommunen.

Dersom en ønsker å bygge utenfor regulert område, bør en alltid starte med en forhåndskonferanse med kommunen for å få avklart muligheter og vesentlige forutsetninger. En må også påberegne økte søknadsomkostninger hvis det søkes dispansasjon.

Definisjoner og rollefordeling:

 • Tiltak: Omsøkt byggverk.
 • Tiltakshaver: Byggherren, den som skal eie tiltaket.
 • Søker: Den som utarbeider og søker om byggetillatelse.
 • Naboer: Grenser til tomten, eller ligger på andre side av vei.
 • Prosjekterende: Godkjente foretak som prosjekterer (planlegger) tiltaket.
 • Utførende: Godkjente foretak som gjennomfører tiltaket.
 • Kontrollerende: Godkjente kontrollforetak.

Vil du ha vår huskatalog?

Vil du ha e-post eller få den tilsendt i posten? Bestill huskatalog

Boliglån

Prøv boliglånskalkulatoren til DNB.

PRØV NÅ
Siste artikler
Stedet for inspirasjon
Planlegging og tips

Stedet for inspirasjon

I Trapperingens trappestudio skal du bli inspirert, se mulighetene som finnes og lære om de valgene du kan ta. Målet ...
De beste takene har takvinduer
Planlegging og tips

De beste takene har takvinduer

Skal du renovere eller bytte ut taket? Da har du en utmerket mulighet til å samtidig øke verdien av din bolig med ett...
Dette bør du vite om innerdører
Planlegging og tips

Dette bør du vite om innerdører

En dør er ikke bare en dør. Det viktigste med en innerdør er faktisk det som er usynlig, nemlig innsiden. Når du velg...